Regulamin RR

REGULAMIN RADY RODZICÓW

uchwalony dnia 26.01.2009 r. uchwałą Nr 1/2009 Rady Rodziców

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 im. Markiana Szaszkewicza

w Przemyślu ul. Smolki 10

teks jednolity po zmianach dokonanych: Uchwałą Rady Rodziców nr 1/2016 z dnia 4 października 2016 r. Uchwałą Rady Rodziców nr 1/2017 z dnia 28 września 2017 r.

Rozdział I

Nazwa reprezentacji rodziców

§1

Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Markiana

Szaszkewicza w Przemyślu

Rozdział II Postanowienia ogólne

§2

 1. Regulamin Rady Rodziców został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami) oraz Statut Szkoły.

 2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 jako organ kolegialny szkoły.

 3. Rada Rodziców współdziała ze wszystkimi organami szkoły:

 • dyrektorem,

 • radą pedagogiczną,

 • samorządem uczniowskim,

 • radą szkoły.

Rozdział III

Cele i zadania Rady Rodziców

§3

 1. Rada Rodziców podejmuje działania wynikające z przepisów oświatowych, Statutu Szkoły, niniejszego Regulaminu oraz uchwał zebrania plenarnego.

 2. Rada Rodziców realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. pobudzanie i organizowanie różnorodnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

 2. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności statutowej szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,

 3. zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie dyrektorowi i innym organom szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowiska w sprawach związanych z działalnością szkoły,

 4. formułowanie opinii w sprawach dotyczących szkoły,

 5. wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,

 6. organizowanie współpracy z dyrektorem i nauczycielami szkoły w celu poprawy jakości jej pracy,

 7. działalność szkoleniową w celu poszerzania wiedzy rodziców na temat praw i obowiązków oraz nabywania umiejętności komunikacyjnych.

Rozdział IV

Struktura i zasady wyborów Rady Rodziców oraz jej organów wewnętrznych § 4

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców są zebrania rodziców uczniów poszczególnych oddziałów.

 2. Zebranie rodziców uczniów każdego oddziału wybiera spośród siebie w tajnych wyborach Radę Klasową składającą się z trzech osób, tak aby można było utworzyć funkcje: przewodniczącego, sekretarza i skarbnika oraz wybiera jednego przedstawiciela do Rady Rodziców.

 3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym z zachowaniem zasady, że jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

 4. Dla przeprowadzenia tajnych wyborów zebranie rodziców wybiera przewodniczącego zebrania i komisję skrutacyjną w składzie trzech osób. Wybór następuje zwykłą większością głosów spośród kandydatów zgłaszanych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

 5. Sprawy związane z procedurą wyborczą nie regulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga zebranie rodziców uczniów oddziału.

 6. Odwołanie członka Rady Klasowej lub przedstawiciela do Rady Rodziców może nastąpić w czasie każdego zebrania na wniosek 1/4 liczby rodziców uczniów oddziału w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania.

 7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Klasowej lub przedstawiciela do Rady Rodziców (np. rezygnacja lub odwołanie) przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w ust. 2-5.

§ 5

 1. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału o którym mowa w § 4 pkt.2.

 2. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu, w każdym roku szkolnym, wybiera w głosowaniu jawnym:

 1. Prezydium jako organ kierujący pracami Rady Rodziców,

 2. Komisję Rewizyjną jako organ kontrolny Prezydium.

 1. Prezydium Rady Rodziców składa się z: przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, tak aby można było wyłonić funkcje: przewodniczącego, sekretarza oraz członka.

 3. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, członków Rady Rodziców, spośród innych rodziców, osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) dla wykonania określonych zadań.

§6

 1. Rada Rodziców działa poprzez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne zgodnie z ich kompetencjami.

 2. Zebrania zwyczajne Rady Rodziców zwołuje się co najmniej trzy razy w roku szkolnym z tym, że pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowy przewodniczący nie później niż do końca września każdego roku.

 3. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne.

 4. Zebranie Rady Rodziców zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek poszczególnych Rad Klasowych lub dyrektora.

 5. W zebraniu Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców, Komisji Rewizyjnej mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby.

Rozdział V

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne

§ 7

 1. Uchwały Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.

 2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.

 3. Uchwały są protokołowane przez sekretarza organu.

Rozdział VI

Kompetencje i zasady działania Rady Rodziców oraz jej organów wewnętrznych

§8

 1. Rada Rodziców zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i ustawą z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela może występować do dyrektora i innych organów szkoły oraz organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 2. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

 1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły,

 2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

 3. opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników,

 4. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia łub wychowania szkoły,

 5. opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację,

 6. udział w określaniu wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie szkoły,

 7. występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli i dyrektora szkoły,

 8. wybór przedstawicieli rodziców do komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów szkoły,

 9. uchwalanie corocznego preliminarza Rady Rodziców lub jego zmian,

 10. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady Rodziców po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,

 11. wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przez regulamin Rady Rodziców, przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

 12. ustalanie wysokości składek na Radę Rodziców oraz na inne cele,

 13. decydowanie o współpracy z organizacjami i innymi radami rodziców.

§ 9

 1. Do podstawowych zadań Prezydium należy:

 1. bieżące kierowanie pracami Rady Rodziców w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady Rodziców,
 2. realizowanie preliminarza Rady Rodziców,

 3. wykonywanie uchwał Rady Rodziców,

 4. opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu z uwzględnieniem opinii Rad Klasowych,
 5. koordynowanie prac Rad Klasowych,

 6. nadzór nad pracami komisji i zespołów roboczych powołanych przez Radę Rodziców,
 7. zatrudnianie osób (zlecenie usług) niezbędnych dla realizacji zadań Rady Rodziców,

 1. Prezydium reprezentuje Radę Rodziców i ogół rodziców uczniów szkoły przed dyrektorem i innymi organami szkoły oraz na zewnątrz.

 2. W imieniu Rady Rodziców dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj członkowie Prezydium: skarbnik z innym członkiem Prezydium.

§ 10

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,

 2. przedstawienie Radzie Rodziców informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,

 3. opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady Rodziców,

 4. wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę Rodziców.

 1. Komisja Rewizyjna działa poprzez zespoły kontrolne, w składzie co najmniej trzech osób, powołanych na wniosek przewodniczącego.

 2. Członkowie zespołu kontrolnego mają prawo żądania od członków Prezydium, osób zatrudnionych lub wykonujących usługi na rzecz Rady Rodziców składania pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Kontrolowani są obowiązani udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.

 3. Po zakończeniu kontroli zespół kontrolny sporządza protokół, z którym zapoznaje Prezydium. Protokół przed przedstawieniem go Radzie Rodziców wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną. W przypadku rażących uchybień w działalności Prezydium Komisja Rewizyjna może wystąpić do Rady Rodziców z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań nadzorczych.

§ 11

 1. Pracami Rady Rodziców i Prezydium kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności sekretarz.

 2. Członkowie Prezydium wykonują swoją pracę społecznie.

 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium Rada Rodziców przeprowadza wybory uzupełniające.

§ 12

 1. Rada Rodziców, Komisja Rewizyjna i Prezydium dokumentują swoje zebrania w protokole.

 2. Protokoły i uchwały podpisuje osoba protokołująca i przewodniczący.

 3. Rada Rodziców raz w roku składa ogółowi rodziców uczniów szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.

§ 13

 1. Rada Klasowa reprezentuje ogół rodziców uczniów oddziału przed dyrektorem lub innymi organami szkoły.

 2. Do zadań Rady Klasowej należy w szczególności:

 1. realizowanie celów i zamierzeń Rady Rodziców oraz jej Prezydium na terenie danego oddziału,

 2. prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów oddziału wobec dyrektora i nauczycieli,

 3. występowanie z wnioskami, w tym dotyczących organizacji pracy szkoły oraz oceny pracy dorobku zawodowego nauczycieli, do Rady Rodziców i Prezydium,

 4. informowanie rodziców uczniów oddziału o działaniach Rady Rodziców i Prezydium, a także o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.

 1. Pracami Rady Klasowej kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności sekretarz.

Rozdział VII

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

§14

 1. Źródłem funduszy Rady Rodziców są:

 1. dobrowolne składki rodziców,

 2. darowizny od osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji,

 3. dochody z imprez organizowanych przez Radę Rodziców,

 4. działalność gospodarcza,

 5. dotacje budżetowe,

 6. inne źródła.

 1. Fundusze, o których mowa w ust. 1 mogą być wydatkowane na wspieranie statutowych celów szkoły oraz funkcjonowania Rady Rodziców.

 2. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady Rodziców mogą składać:

 1. dyrektor,

 2. rodzice,

 3. pracownicy szkoły po zaopiniowaniu przez dyrektora,

 4. uczniowie po zaopiniowaniu przez samorząd uczniowski, wychowawcę oddziału lub dyrektora.

§15

ł. Rodzice uczniów każdego oddziału zobowiązani są wpłacić na fundusz Rady Rodziców składkę, której wysokość ustalona zostanie na pierwszym plenarnym zebraniu Rady Rodziców każdego roku szkolnego. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.

2. Każdy oddział, w przypadku wpłacenia należnej kwoty na fundusz Rady Rodziców do dnia 31 marca każdego roku szkolnego, może (po zaopiniowaniu przez Prezydium Rady Rodziców) określić cel wydatkowania 40% wniesionej kwoty.

§ 16

 1. Podstawą działalności finansowej Rady Rodziców jest roczny preliminarz zatwierdzany przez Radę Rodziców na plenarnym posiedzeniu, nie później niż do końca października każdego roku.

 2. W działalności finansowej Rady Rodziców obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.

 3. W przypadku wydatkowania środków publicznych mają zastosowanie przepisy dotyczące finansów publicznych.

Rozdział VIII

Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców

§ 17

Rachunkowość Rady Rodziców prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst Dz.U. 2 2016 r. poz. 1047) oraz przepisy dotyczące finansów jako akty wykonawcze do tych ustaw.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 18

Wszystkie wnioski, uwagi, opinie kierowane do Rady Rodziców oraz jej organów wymagają formy pisemnej.

§ 19

Sprawy nie uregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada Rodziców w drodze uchwał zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§20

Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

§ 21

Traci moc dotychczasowy Regulamin zatwierdzony na plenarnym zebraniu Rady Rodziców w dniu 18 marca 2013r.

§ 22

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.  

Nr konta, na który można przekazać darowiznę pieniężną na rzecz

Rady Rodziców:

8912 4025 68 1111 0011 1017 5374

Data publikacji: 30-11-2023 21:15

Na skróty