Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

Bezpieczeństwo i poufność Państwa danych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, że zawsze dokładaliśmy i będziemy dokładać wszelkich starań, aby zapewnić Państwu ochronę Waszych danych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych

i organizacyjnych, w tym stosowanie odpowiedniej ochrony podczas projektowania nowych usług i rozwiązań.

Niniejszy Regulamin służy poinformowaniu rodziców, dzieci i wszystkie strony zainteresowane o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania ich danych osobowych, o czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących im prawach zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH I KONTAKT W SPRAWIE DANYCH

Administratorem Państwa Danych jest Pani Joanna Baran - Dyrektor Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Smolki 10.
Administrator Danych jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz ich wykorzystywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie dodatkowe informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych udzielane są na podstawie zapytania wysłanego na adres mailowy:

lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na podany adres Zespołu Szkół w Ogólnokształcących nr 2 w Przemyślu.
Inspektorem ochrony danych jest pan Janusz Szostek, e-mail: iodedukacja@um.przemysl.pl, tel. 511-143-799


PRZEKAZYWANIE DANYCH
Obecnie Państwa dane, pozostające w naszych zasobach, nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE).
Jeżeli dojdzie do takiego przekazania, niezwłocznie poinformujemy Państwa o tym fakcie i zamieścimy informacje na ten temat
na stronie internetowej, w tym w niniejszym Regulaminie.


KATEGORIE ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Obecnie, w związku z prowadzoną przez nas działalnością, pragniemy Państwa poinformować, że przetwarzamy (lub możemy przetwarzać) dane osobowe w następujących procesach:

Dane osobowe naszych uczniów
Dane te przetwarzamy  w celu realizacji procesów nauczania i wychowania oraz w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej, etc. Dane te przechowywane są przez okres nauczania i przebywania w naszej jednostce i archiwizowane zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.

Informacje o kontrahentach
Dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych takich jak np. ustawa o rachunkowości, gdzie przepisy prawne stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres sześciu lat (zgodnie z aktualnym stanem prawnym
pięć pełnych lat).


Informacje o naszych pracownikach oraz kandydatach do pracy
Dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa kodeks pracy, gdzie te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres wymagany prawem. Dane te przechowujemy zgodnie
z wymogami prawa przez okres 50 lat.
Dane osobowe dotyczące kandydatów do pracy posiadamy dzięki zgodą wyrażonym przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dane te przetwarzamy przez czas prowadzenia rekrutacji. W przypadku kiedy wyrażacie Państwo zgodę na potrzeby przyszłych rekrutacji, Państwa dokumenty aplikacyjne i dane możemy przetwarzać przez okres jednego roku.


PRAWA OSÓB W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych;

  • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;

  • całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne;

  • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;

  • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);

  • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą
    lub zawartą umową.

Wnioski w sprawie realizacji ww. praw możecie Państwo składać osobiście lub za pomocą poczty na podany przez nas adres siedziby, lub pocztą elektroniczną na adres:  przesyłając podpisany elektronicznie wniosek
lub "skan" ręcznie podpisanego dokumentu.
Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa. Przypominamy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej
w ściśle określonym celu przetwarzania Państwa danych oraz, np. czy przetwarzanie danych nie jest uzależnione od wykonania umowy lub usługi.
Państwa wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania, niemniej możliwe jest, że z uwagi na charakter wniosku nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu, w takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach. Analogicznie, gdyby zaszły takie okoliczności poinformujemy Państwa o powodach odmowy przyjęcia i realizacji wniosku.
Informujemy, że pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat, niemniej w sytuacji, kiedy Państwa wnioski byłyby nieuzasadnione lub nadmierne zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty za ponowne udzielenie informacji. O wysokości opłaty, 

lub jakichkolwiek innych przyczynach przez wzgląd, na które nie będziemy w stanie zrealizować Państwa wniosku zostaniecie bezzwłocznie poinformowani.

Dodatkowo, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w sytuacji, kiedy nie będziemy w stanie prawidłowo Państwa zidentyfikować, jako osoby upoważnione do odbioru danych zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji, o czym zostaniecie Państwo poinformowani.
W przypadku realizacji prawa do przenoszenia danych, Administrator Danych dokona bezpośredniego przesłania tych danych
do innego Administratora Danych, o ile będzie istniała techniczna możliwość. Osoba wnioskująca o realizację tego prawa zostanie poinformowana o decyzji, co do możliwości przeniesienia.


DODATKOWE INFORMACJE
Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. do odwołania i realizuje obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, zawsze w celu poprawy, jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.

Opublikował(a): Administrator Strony Data publikacji: 04-07-2023 12:41 Modyfikował(a): Administrator Strony Data modyfikacji: 05-10-2023 18:04

Na skróty